Česká obecně prospěšná společnost
Provádějící záchranné archeologické výzkumy
Podle zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění
Přihlášený uživatel:
login
  

Úvod

REALIZACE ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU A POVINNOSTI STAVEBNÍKA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA

ČÍM JE ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VYVOLÁN A CO JE STAVEBNÍK POVINEN UDĚLAT

   Před realizací stavby (respektive jakýchkoliv zemních prací)  ukládá zákon č. 20/1987 Sb., v platném znění (http://www.arup.cas.cz/?cat=637), stavebníkovi (investorovi) povinnost umožnit tzv. oprávněné organizaci provést záchranný archeologický výzkum. V případě, že stavebníkem je právnická osoba, případně osoba fyzická, jejíž stavební aktivita souvisí s podnikáním, nebo jakoukoliv výdělečnou činností, je povinnen stavebník uhradit i vzniklé náklady na tento výzkum.

JAK MÁ STAVEBNÍK POSTUPOVAT

   Stavebník, dle zákona v dostatečném předstihu, před zahájením zemních prací oznámí Archeologickému ústavu Akademie věd ČR svůj stavební záměr. Následně uzavře dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu s oprávněnou organizací dle její územní působnosti (viz http://www.arup.cas.cz/?cat=640). Výběr oprávněné organizace je na stavebníkovi, pokud však nedojde k dohodě se žádnou z oprávněných organizací, může příslušný krajský úřad nařídit uzavření dohody s konkrétní oprávněnou organizací za předem stanovených podmínek. Do uzavření dohody nesmí stavebník zahájit zemní, ani jiné práce, které by mohly vést k ničení kulturního dědictví.

KDO STAVEBNÍKOVI ZAJISTÍ PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU A JAKÝM ZPŮSOBEM

   Oprávněná organizace provede záchranný archeologický výzkum v intencích uzavřené dohody a v rozsahu odpovídajícímu stavebnímu zásahu a případnému zničení kulturních památek. Formu, rozsah a postup archeologického výzkumu volí oprávněná organizace na základě svého odborného názoru a dle metodiky Archeologického ústavu AV ČR. Po skončení záchranného archeologického výzkumu v terénu, provede příslušná organizace zpracování získaných dat a informací, včetně ošetření a vyhodnocení všech nálezů. Výsledek zjištění pak popíše v tzv. Nálezové zprávě, kterou je povinna oprávněná organizace vyhotovit z každého, i z pohledu nálezů negativního, záchranného archeologického výzkumu. Nálezovou zprávu pak v jednom, či více (dle dohody se stavebníkem) paré předá stavebníkovi, kterému slouží jako doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu.

SPOLEČNOST ARCHAIA JIH O.P.S. JE OPRÁVNĚNOU ORGANIZACÍ

 DLE ZÁKONA Č. 20/1987 Sb.

 

 

 

Kontakty
ARCHAIA Jih o.p.s
Latrán, třída Míru 144
381 01 Český Krumlov
Mgr. Karel Kašák, ředitel, archeolog
E-mail: kasak@archaiajih.cz
Mobil: +420 723 767 641
Mgr. Jiří Valkony, archeolog
E-mail: valkony@archaiajih.cz

ARCHAIA Jih o.p.s, pracoviště Plzeň
Rochlov 21
330 23 Nýřany
Mgr. Jan Kožíšek, archeolog
Mobil: +420 724 518 023
E-mail: kozisek@archaiajih.cz